KURZ MYSLIVOSTI

Ministerstvo zemědělství České republiky v souladu s ustanovením § 58 odst. 2, písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., „o myslivosti“ pověřilo Českomorav­skou mysliveckou jednotu (dle § 24, písm. a) vyhl. č. 244/2002 Sb.) vydaným Pověřením č. 2/2002 organizováním zkoušek z myslivosti a Směrnicí ČMMJ ze dne 13. 6. 2009.

Na základě tohoto pověření organizuje obvodní myslivecký spolek v Praze 3 přípravné školení uchazečů ke složení zkoušek z myslivosti, které zahrnuje teoretický kurz a odbornou praxi v myslivosti v délce trvání jednoho roku, jejichž součástí je i praktická střelba

1. TEORETICKÝ KURZ
Pořádá OMS Praha 3 a je složen z přednášek předmětů skupin I. až VII. Každý uchazeč je povinen absolvovat minimálně 50 hodin. Účast jednotlivých uchazečů na teoretickém kurzu eviduje vedoucí kurzu do příslušného přehledu o účasti a do záznamu o přípravě uchazeče (teore­tická část), který obdrží každý uchazeč jmenovitě.

2. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA
Skládá se z odborné myslivecké praxe přímo v honitbě a z praktického výcviku ve střelbě.
a) Odborná myslivecká praxe může být uchazeči vykonávána v honitbách na základě vlastních dohod uchazeče s uživateli honitby nebo ve smluvních sdruženích a oborách po dobu jednoho roku. Cílem a účelem této odborné myslivecké praxe je získání praktických dovedností a návyků uchazečů pro budoucí výkon práva myslivosti.
b) Praktická střelba je organizována na střelnici Kapslovna (Klub Biatlonu Kapslovna) na Praze 3 společně pro všechny uchazeče OMS Praha 3.
Účast uchazečů na praktické střelbě je povinná u OMS Praha 3 a bez jejího absolvování nemůže být uchazeč ke zkoušce z myslivosti připuštěn.

3. KONZULTACE
Pro doplnění znalostí uchazečů získaných v teoretickém kurzu zajiš­ťuje OMS Praha 3 konzultace. V průběhu těchto konzultací budou opakovaně probírány jednotlivé předměty skupin I až VII a otázky vztahující se k obsahu přednášek teoretického kurzu. Konzultace i přednášky se konají vždy na sekretariátu OMS Praha 3, Radhošťská 9, Praha 3.

4. ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
Uchazeči po splnění podmínky, tj. po absolvování roční odborné myslivecké praxe v honitbě v délce trvání jednoho roku, absolvování 50 hodin teoretické přípravy a po vykonání praktické střelby mohou být připuštěni k vykonání zkoušky z myslivosti, která se skládá z:
a) praktické zkoušky – prověření znalostí a dovedností v bezpečném zacháze­ní s loveckou zbraní přímo při střelbách na střelnici Kapslovna
b) ústní zkoušky – skládají se před zkušební komisí, která je devítičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a sedm zkušebních komisařů

Každý uchazeč obdrží včas pozvánku ke zkoušce z myslivosti s uvedením termínu a místa konání zkoušek (mailem, případně písemně na místo trvalého bydliště).

OMS Praha 3

Obvodní myslivecký spolek je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR. OMS existuje s doloženou historií již od roku 1927.

KONTAKT

omspraha3@seznam.cz