KURZ PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

Ministerstvo zemědělství České republiky v souladu s ustanovením § 35 odst. 2, zákona č. 449/2001 Sb., „o myslivosti“ pověřilo Českomoravskou mysliveckou jednotu vyhl. č. 244/2002 Sb. vydaným Pověřením č. 3/2002 organizováním zkoušek pro myslivecké hospodáře.

Na základě tohoto pověření organizuje obvodní myslivecký spolek v Praze 3 přípravné školení uchazečů ke složení zkoušek, které zahrnuje teoretický kurz a odbornou praxi v myslivosti v délce trvání šesti měsíců

1. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
Pořádaná OMS Praha 3 je složena z přednášek předmětů skupin I až IV. Účast jednotlivých uchazečů na teoretické přípravě eviduje vedoucí kurzu do příslušného přehledu o účasti a do záznamu o přípravě uchazeče (teoretická část), který obdrží každý uchazeč jmenovitě.

2. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA
Skládá se z odborné myslivecké praxe myslivec¬kého hospodáře přímo v honitbě. Odborná myslivecká praxe může být uchazeči vykonávána v honitbách na základě vlastních dohod uchazeče s uživateli honitby nebo ve smluvních honitbách, a to po dobu šesti měsíců. Cílem a účelem této odborné myslivecké praxe je získání praktických dovedností a návyků uchazečů pro budoucí výkon funkce mysliveckého hospodáře.

3. KONZULTACE
Pro doplnění znalostí uchazečů získaných v teoretické přípravě a praxi zajišťuje OMS Praha 3 konzultace všech skupin předmětů I až IV., rozpis přednášek obdrží uchazeč při zahájení kurzu.
Konzultace se konají na sekretariátu OMS Praha 3, Radhošťská 9. V průběhu těchto konzultací budou opakovaně probírány jednotlivé předměty skupin I až IV a otázky vztahující se k obsahu přednášek teoretického kurzu i praxe.

4. ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ
Každý uchazeč obdrží včas pozvánku ke složení zkoušky s uvedením termínu a místa konání zkoušek (mailem, případně písemně na adresu trvalého bydliště).

Uchazeči po splnění podmínky tj. po absolvování půlroční odborné myslivecké praxe v honitbě a složení písemné zkoušky ze čtyř předmětů bude připuštěn k vykonání ústní zkoušky pro myslivecké hospodáře.
Ústní zkouška se skládá po předložení průkazu totožnosti a dokladu o úspěšně složené zkoušce z myslivosti před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři.

OMS Praha 3

Obvodní myslivecký spolek je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR. OMS existuje s doloženou historií již od roku 1927.

KONTAKT

omspraha3@seznam.cz